Stramninger for fri bil, ulovlige lån og udenlandske håndværkere mv.

Skat-LogoRejsefradrag beskæres, udenlandske håndværkere skal huske at betale skat i Danmark, ulovlige aktionærlån bliver skattepligtige. Regeringen har udsendt udkast til lovforslag som følge af skattereformen.

Vi giver et hurtigt overblik over de mange ændringer her.

 

Nedsættelse af loft over rejsefradrag

Rejsefradraget udgør efter gældende regler maksimalt 50.000 kr. årligt (2012). Fradraget nedsættes til 25.000 kr. fra og med 2013.

Udenlandske håndværkere

Begrebet 'arbejdsudleje' strammes for at sikre skatteindtægter for særligt udenlandske håndværkere som udfører entrepriser i Danmark, men hvor det er oplagt, at der i virkeligheden er tale om at man blot hyre udenlandsk arbejdskraft til at udføre den danske virksomheds normalt integrerede arbejde.

Øget beskatning af fri bil

  • Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50 %
  • Ved køb af en bil, der er mindre end 3 år på købstidspunktet (regnet fra 1. indregistrering), skal nyvognsprisen anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra 1. indregistrering.

Disse ændringer skal gælde fra og med 1. januar 2013 (også for allerede indregistrerede biler). En medarbejder, der har en firmabil, der blev indregistreret 1. gang i december 2010, vil ikke få nedsat beskatningsgrundlaget til 75 % fra den 1. januar 2013, men først fra december 2013.

Afskaffelse af ligningslovens § 33 A

Reglen om eksemptionlempelse efter ligningslovens & 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet afskaffes. Afskaffelsen har virkning fra og med lovens ikrafttræden (dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende). Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold i udlandet, kan dog anvende ligningslovens § 33 A til og med udgangen af kalenderåret 2013.

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 5,6 % (maksimalt 17.900 kr.) til 10,65 % (maksimalt 34.100 kr.). Forhøjelsen skal ske over en årrække frem til og med 2022.

For enlige forsørgere indføres fra og med 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag. Fradraget vil i 2014 udgøre 2,6 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt 8.400 kr. (2010-niveau). I 2015 vil fradraget udgøre 5,4 % af beregningsgrundlaget, dog maksimalt 17.300 kr. (2010-niveau) for herefter at stige gradvist til 20.000 kr. (2010-niveau) i 2019.

Forhøjelse af topskattegrænsen

Indkomstgrænsen for betaling af topskat forhøjes med 57.900 kr. Forhøjelsen af grænsen skal ske gradvist frem til og med 2022, hvor grænsen vil udgøre 507.600 kr. (før AM-bidrag). I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten mv., der overstiger 457.600 kr. (før AM-bidrag).

Aftrapning af børne- og ungeydelser

Der indføres fra og med den 1. januar 2014 en indkomstregulering af børne- og ungeydelsen. Ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 700.000 kr. For ægtefæller sker nedsættelsen på grundlag af den enkeltes topskattegrundlag.

Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension

Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensioner, herunder supplerende engangsydelser fra pensionskasser.

Alderspension uden fradragsret

Der indføres en ny pensionsopsparingsordning. Den årlige indbetaling kan maksimalt udgøre 27.600 kr. (reguleres årligt fra og med 2014), og der er ikke fradragsret for årets indbetaling. Dog kan man vælge at indbetale et større beløb, men der skal i givet fald betales 20 % i afgift af det overskydende beløb. Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes med 15,3 % (Pal-skat), og udbetalingerne fra ordningen ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfrie. Ønskes beløbet udbetalt før pensionsalderen, skal der betales en afgift på 20 %.

Punkt- og bilafgifter

En række afgifter reguleres svarende til 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen omfatter vægtafgift og brændstofforbrugsafgift, afgift af ledningsført vand, forskellige forbrugsafgifter (glødelamper mv., elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg, kaffe, te og ekstrakter heraf samt cigaretpapir og røgfri tobak) samt sundhedsfremmende afgifter (vin, øl, alkoholsodavand, mættet fedt, chokolade, konsumis og mineralvand mv.).

Højere udligningsafgift for dieselbiler

Udligningsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 % fra 2012 til 2013. I 2014 og 2015 reguleres udligningsafgiften med 1,8 % årligt og herefter med nettoprisindekset frem til 2020.

Nyheder

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Korttidsudlejning af helårsbolig

Korttidsudlejning 2018-2020

Korttidsudlejning er det modsatte af langtidsudlejning. Ved langtidsudleje forstås udlejning af hele eller dele af helårsbolig i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer. Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

2019 05 korttidsudlejning af hel  rsbolig

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Seneste publikationer

Nyt fra din revisor

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

  • Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtages

  • Her er reglerne for skat og moms når du har virksomhed og bil

  • Husk at få energiafgifterne godtgjort
  • Nu træder nye regler om moms på gavekort i kraft

 Dania