Regeringens lovprogram for 2013-2014

Folketinget åbnet den 1. oktober

Det er sædvanen at regeringen, på årets første dag i folketinget, redegør for, hvilke planer man har tænkt sig at gennemføre for den kommende periode. Det kaldes også et lovprogram. Vi har set på, hvilke love i regeringens lovprogram, som kan få indflydelse for dig, primært på skatteområdet.
Lovprogrammet indeholder kun de ting som regeringen forventer at vedtage med rimelig sikkerhed. Der vil også i folketingsåret komme lovforslag hvor man opdager en ny problemstilling osv. Nedenstående liste, er derfor ikke udtømmende.


Regeringens lovprogram

Regeringen har i programmet "Lovgivning 2013/14" fremsat tanker om lovforslag, hvor vi har valgt at fremdrage følgende:
1. Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige på arbejdsmiljøområdet.
2. Lovforslag som indfører en barselsbonus til de familier, hvor begge forældre tager mindst 4 ugers forældreorlov. Bonussen udgør 100 kr. skattefrit for én dag, hver gang begge forældre hver holder en orlovsdag udover 4 uger.
3. Lovforslag som gør det muligt under visse betingelser at aflægge årsrapport på engelsk.
4. Modernisering af lovgivning om erhvervsdrivende fonde.
5. Styrkelse af virksomheders udstedelse af obligationer som finansieringskilde.
6. Forældelsesfristen for ikke indbetalt selskabsindskud kan udskydes i op til 10 år regnet fra forfaldstidspunktet, så længe der ikke er truffet beslutning om at indkalde det udestående selskabsindskud.
7. Lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift, som pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som fra vedvarende energi.
8. Selskaber hjemmehørende i EØS-lande kan deltage i skattefrie omstruktureringer.
9. Ordningen med omvendt betalingspligt (køberen betaler momsen i sit hjemland) vil blive udvidet til også at omfatte forskellige former for elektronik og elektroniske ydelser.
10. Ændring og præcisering i reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, således at virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse.
11. Lovforslag om ændring af vurderingsloven som følge af den kritik som Rigsrevisionen har udtrykt over for ejendomsvurderingerne.
12. Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding.
13. Lovforslag om et underskudsregister for selskaber.
14. Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister udvides til også at gælde pensionister, som har bopæl i udlandet.
15. Visse erhvervsdrivende foreninger blev i 2011 skattepligtige af medlemskontingenter og visse almennyttige foreninger risikerede at miste fradragsretten for deres udlodninger, hvilket begge var en fejl. Nuværende lovforslag indeholder derfor en ændring af reglerne. Det skal efter forslaget alene være selskaber med begrænset ansvar, der fremover omfattes af den fulde skattepligt. Det medfører at foreninger igen kun er skattepligtige/skattefrie efter samme regler som var gældende i 2011.
16. Exit beskatningen er dømt ude for selskabers overførelse af aktiver og passiver til et andet EU-land. Det har EU domstolen taget stilling til. Nærværende forslag skal rette de danske regler, således at de bliver i overensstemmelse med EU's regler.
Vi afventer nu, at der bliver fremsat lovforslag på de enkelte områder. Og vi vil løbende bringe nyt, hvis der er nyt at orientere om.

Nyheder

Revisor skal underrette om uoverensstemmelser om ejere

Revisor m.fl. pålægges en ny underretningspligt til offentligheden om dit selskab.

2019 11 revisor skal indberette uoverensstemmelser

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Få moms fra udlandet tilbage

Når du betaler moms i udlandet erhvervsmæssigt, kan du få pengene tilbage.

2019 09 f   moms fra udlandet tilbage

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 3. kvartal 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.

  • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.

  • Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.

  • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.

  • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.

  • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.

  • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven.

 rev 3