Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Hvorfor og hvornår tvangsopløses mit selskab?

Selskaber kan også sendes til tvangsopløsning hos Skifteretten af andre grunde end manglende regnskab, bl.a. hvis der ikke er registeret ledelse, hjemsted eller revisor (hvis revisionspligt), legale eller reelle ejere eller registreringen om reelle ejere er mangelfuld, eller selskabet ikke har opbevaret dokumentation for, eller har mangelfuld dokumentation for, oplysninger om selskabets reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist, hvis de opdager en mangel som nævnt ovenfor. Afhjælpes manglen ikke inden fristen, sendes selskabet til tvangsopløsning.

Normal frist for tvangsopløsning, hvis der ikke er indsendt årsregnskab for 2018, var medio juli 2019. Men for at sikre, at tvangsopløsningen ikke skete midt i sommerferien, hvor ledelsen måske ikke kunne reagere, har der være rygter om at Erhvervsstyrelsen har rykket den faktiske oversendelse til tvangsopløsninger til august 2019. Det er ganske fair behandling fra det offentliges sides, og godt tænkt.

Hvis et selskab oversendes til Skifteretten til tvangsopløsning, skal det beholde sit navn med tilføjelsen »under tvangsopløsning«.

Hvad er konsekvenserne?

En mulighed – hvis man ikke gør andet - er at selskabet opløses. Skifteretten udpeger en likvidator, og denne sørger for at inddrive så mange penge til selskabet som muligt, betale al gæld, og udlodde resten til kapitalejer. Selvfølgelig efter at likvidator har taget sit eget honorar fra selskabets midler. Dette er ikke nødvendigvis den billigste løsning, og måske slet ikke den optimale, hvis selskabet har en aktivitet som skal videreføres, og fordi SKAT kan have en holdning til værdierne der udloddes til kapitalejer, med deraf følgende beskatning. Eller manglende fradrag i nogle situationer, hvis der lides tab.

En anden mulighed - og den oftest anvendte - er genoptagelse, altså at selskabet bliver genoptaget og kommer i normal drift igen. Denne mulighed kræver at manglen som begrundede tvangsopløsningen, er udbedret (fx indsendelse af årsregnskabet). Genoptagelse kan kun ske indenfor 3 måneder efter oversendelse til tvangsopløsning. Og genoptagelse kan kun ske hvis udlodning ikke er påbegyndt. Der skal vælges ledelse og eventuel revisor, og der skal altid udarbejdes erklæring fra revisor, om at kapitalen er til stede, og om at der ikke er ulovlige lån til kapitalejere. Selskabskapitalen skal nedskrives til det beløb, der er i behold, og den skal bringes op til mindst kapitalkravet, hvis den er mindre end kapitalkravet. Dvs. kapitalejer risikerer at skulle foretage indbetaling til selskabet. Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 2 uger fra datoen for beslutningen. Likvidator skal samtykke i genoptagelsen.

Hvis selskabet er et IVS, kan det ikke genoptages, medmindre selskabet samtidig omdannes til ApS. Dette blev vedtaget i april 2019. For alle selskaber (IVS, ApS, A/S og P/S) gælder det i øvrigt at de ikke kan genoptages, hvis de har været under tvangsopløsning indenfor de seneste 5 år.

Hvis selskabet ikke kan genoptages, er en mulighed, er at selskabet fusionerer med et eksisterende eller nyt selskab, i stedet for at blive tvangsopløst. Fusion kræver at skifteretten/likvidator tiltræder dette.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Nyheder

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Korttidsudlejning af helårsbolig

Korttidsudlejning 2018-2020

Korttidsudlejning er det modsatte af langtidsudlejning. Ved langtidsudleje forstås udlejning af hele eller dele af helårsbolig i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer. Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

2019 05 korttidsudlejning af hel  rsbolig

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Seneste publikationer

Nyt fra din revisor

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

  • Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtages

  • Her er reglerne for skat og moms når du har virksomhed og bil

  • Husk at få energiafgifterne godtgjort
  • Nu træder nye regler om moms på gavekort i kraft

 Dania