Forældrekøb af lejlighed igen aktuelt

Studiestart kan skabe øget interesse. I flere år kendte ejendomspriserne kun en vej, og det var opad. Det er ikke længere gældende, og overalt har der været prisfald på ejerlejligheder i forhold til de meget høje priser. Det gælder ikke mindst i universitetsbyerne, og prisfaldet kan derfor skabe interesse om de såkaldte forældrelejligheder, hvor forældre vælger at hjælpe deres børn ud af boligkøen ved køb af en ejer lej lighed, som udlejes til barnet. I disse tilfælde skal der ikke betales ejendomsværdiskat af lejligheden.

Underskud kan modregnes i den personlige indkomst

Økonomisk kan det være en fordelagtig løsning, fordi forældrene kan mod reg ne et skattemæssigt underskud inkl. renteudgifter i lejligheden i deres per son lige indkomst. Det kræver dog, at forældrene vælger at lade driften af lej lig heden indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrene har huslejen som indtægt. Omvendt kan de fradrage de udgifter, der er forbundet med at eje lejligheden. Det gælder skatter, afgifter, fælles ud gifter og renter ligesom der er fradrag for nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Hvis forældrene vælger at bruge virksomhedsordningen, vil de få en fradrags værdi på op til den højeste marginalskattesats.

Pas på med for lav husleje

Hvis forældrene står som ejere af lejligheden og stiller den gratis til rådighed for barnet eller til rådighed mod en særlig favorabel husleje, vil forældrene bli ve beskattet af såvel den betalte husleje som af den ikke-betalte husleje, der udgør forskellen op til huslejen for tilsvarende lejligheder i området.

For den studerende vil den “gratis” eller nedsatte husleje blive betragtet som en gave. I den forbindelse bør det indgå i overvejelserne, at forældre hver har lov til afgiftsfrit at give deres barn en årlig gave, som i 2010 må være på op til 58.700 kr.

Hvis differencen op til markedslejen er på min dre end 58.700 kr. fra hver af forældrene, vil gaven således være afgiftsfri for barnet, og det kan i så fald være en god hjælp til huslejen. For at undgå beskatning af lejedifferencen er det dog vigtigt, at der kræves markedsleje – og derefter gives en kontant gave.

Fortjeneste ved salg beskattes

Når lejligheden sælges, bliver forældrenes beskattet af eventuel fortjeneste ved salget, hvis de ikke har beboet lejligheden i en del af ejerperioden. Ved vurde rin gen af om forældrene har boet i lejligheden, foretages en samlet bedømmelse af omstændighederne. Der lægges vægt på, at der har været meldt flytning til fol ke registeret. Ligeledes indgår det i vurderingen, om der fysisk har været tale om beboelse ved flytning af bohave og telefon.

Fortjenesten opgøres efter reglerne om ejendomsavance. Hvis lejligheden sæl ges til et barn, vil skattemyndighederne som hovedregel ikke godkende en la vere pris end svarende til den seneste ejendomsvurdering minus 15 pct.

Nyheder

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Iværksætterselskaber afskaffes

Hvornår?

Der er den 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af ordningen om iværksætterselskaber.
Fra den dag lovforslaget vedtages, kan der ikke længere stiftes Iværksætterselskaber.
Det er uvist hvornår det vedtages, men det er sat til 1.behandling i Folketinget den 12. marts 2019. 

Læs mere…

Ferieloven er ændret

ferie

Dette har en likviditetsmæssig betydning for arbejdsgivervirksomheden.

 

 

 

 

 

Læs mere…

Konkurrencer og skat

2019 01 konkurencer og skat

Vinderen af en konkurrence skal ofte ikke betale skat. Men det skal virksomheden der holder konkurrencen.

 

 

 

 

 

Læs mere…

Kontante penge i virksomheden

2018 12 kontanterDer er ændret i reglerne for kontanter. Og lidt forvirring, da der er forskelle regler for betaling og modtagelse.

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer tema nummer februar 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Effektivisér driften ved brug af ny teknologi

  • Spar penge ved at drive din egen digitale inkassovirksomhed

  • Teknologi og automatisering sikrer en effektiv debitorstyring

  •  Digitalisering af hverdagens arbejdsgange
  •  Med digitalisering følger trusler

 billed123