Forældrekøb af lejlighed igen aktuelt

Studiestart kan skabe øget interesse. I flere år kendte ejendomspriserne kun en vej, og det var opad. Det er ikke længere gældende, og overalt har der været prisfald på ejerlejligheder i forhold til de meget høje priser. Det gælder ikke mindst i universitetsbyerne, og prisfaldet kan derfor skabe interesse om de såkaldte forældrelejligheder, hvor forældre vælger at hjælpe deres børn ud af boligkøen ved køb af en ejer lej lighed, som udlejes til barnet. I disse tilfælde skal der ikke betales ejendomsværdiskat af lejligheden.

Underskud kan modregnes i den personlige indkomst

Økonomisk kan det være en fordelagtig løsning, fordi forældrene kan mod reg ne et skattemæssigt underskud inkl. renteudgifter i lejligheden i deres per son lige indkomst. Det kræver dog, at forældrene vælger at lade driften af lej lig heden indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Forældrene har huslejen som indtægt. Omvendt kan de fradrage de udgifter, der er forbundet med at eje lejligheden. Det gælder skatter, afgifter, fælles ud gifter og renter ligesom der er fradrag for nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Hvis forældrene vælger at bruge virksomhedsordningen, vil de få en fradrags værdi på op til den højeste marginalskattesats.

Pas på med for lav husleje

Hvis forældrene står som ejere af lejligheden og stiller den gratis til rådighed for barnet eller til rådighed mod en særlig favorabel husleje, vil forældrene bli ve beskattet af såvel den betalte husleje som af den ikke-betalte husleje, der udgør forskellen op til huslejen for tilsvarende lejligheder i området.

For den studerende vil den “gratis” eller nedsatte husleje blive betragtet som en gave. I den forbindelse bør det indgå i overvejelserne, at forældre hver har lov til afgiftsfrit at give deres barn en årlig gave, som i 2010 må være på op til 58.700 kr.

Hvis differencen op til markedslejen er på min dre end 58.700 kr. fra hver af forældrene, vil gaven således være afgiftsfri for barnet, og det kan i så fald være en god hjælp til huslejen. For at undgå beskatning af lejedifferencen er det dog vigtigt, at der kræves markedsleje – og derefter gives en kontant gave.

Fortjeneste ved salg beskattes

Når lejligheden sælges, bliver forældrenes beskattet af eventuel fortjeneste ved salget, hvis de ikke har beboet lejligheden i en del af ejerperioden. Ved vurde rin gen af om forældrene har boet i lejligheden, foretages en samlet bedømmelse af omstændighederne. Der lægges vægt på, at der har været meldt flytning til fol ke registeret. Ligeledes indgår det i vurderingen, om der fysisk har været tale om beboelse ved flytning af bohave og telefon.

Fortjenesten opgøres efter reglerne om ejendomsavance. Hvis lejligheden sæl ges til et barn, vil skattemyndighederne som hovedregel ikke godkende en la vere pris end svarende til den seneste ejendomsvurdering minus 15 pct.

Nyheder

Er dit selskab under tvangsopløsning?

Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten.

Fork-in-the-Road-e1474463055546

 

 

 

 

 

Læs mere…

Gavekort og moms – større tab i vente

Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen.

2019 07 gavekort og moms

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Registrering af varebiler

Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler.

2019 06 registrering af varebiler

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Korttidsudlejning af helårsbolig

Korttidsudlejning 2018-2020

Korttidsudlejning er det modsatte af langtidsudlejning. Ved langtidsudleje forstås udlejning af hele eller dele af helårsbolig i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder og til den samme person/personer. Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

2019 05 korttidsudlejning af hel  rsbolig

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Investorfradrag

Du får et ekstra fradrag

Personer får fra og med 2019 fradrag for investeringer i unoterede selskaber. Man kan maksimalt få fradrag for investering på op til 400.000 kr., (og op til 800.000 kr. fra 2023) og fradraget beregnes med 59% og som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien er dermed ca. 15%. En investering på 100.000 kr. medfører altså at du får ca. 15.000 kr. af Skat.

Det medfører komplicerede regler nedenfor, men trods alt indføres skattefradrag ved investeringer, hvilket vi hilser velkomment.

Læs mere…

Seneste publikationer

Nyt fra din revisor

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Der gælder nye regler om dagpenge fra 1. oktober 2018

  • Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtages

  • Her er reglerne for skat og moms når du har virksomhed og bil

  • Husk at få energiafgifterne godtgjort
  • Nu træder nye regler om moms på gavekort i kraft

 Dania